Privacystatement Plaatselijk Belang Hoge Hexel

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook het Plaatselijk Belang moet voldoen aan deze wetgeving.

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van leden en deelnemers aan onze activiteiten. Als we spreken over persoonsgegevens dan heeft dat niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Verder heeft het niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om hoe wij met die gegevens om gaan.

Specifiek voor het Plaatselijk Belang gaat het dan bijvoorbeeld over het bijhouden van de ledenadministratie, het versturen van lidmaatschapsfacturen, het bijhouden van de administratie voor de buurtpreventie Whatsapp groepen, het versturen van een email aan deelnemers van een activiteit, het maken van foto’s voor op de website of op Facebook, het opnemen van ‘Rouw en Trouw’ in het Hexelaartje en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Plaatselijk Belang Hoge Hexel verwerkt de persoonsgegevens van bestuursleden, leden en deelnemers / bezoekers van haar activiteiten. Het gaat dan om het opslaan en gebruiken van naam en adresgegevens, telefoonnummer en emailadres en soms om het maken van foto’s bij activiteiten.

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoge-hexel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel van verwerking van persoonsgegevens

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel verwerkt persoonsgegevens van leden in haar ledenadministratie om de leden op de hoogte te kunnen houden van activiteiten en projecten en voor het versturen van lidmaatschapsfacturen. Verder worden gegevens van deelnemers / bezoekers van activiteiten bijgehouden ten behoeve van de organisatie van die activiteiten. Plaatselijk Belang Hoge Hexel verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Bij activiteiten worden soms foto’s gemaakt. Foto’s worden gemaakt en gedeeld om de activiteiten te laten zien. We proberen om foto’s zo te maken dat de activiteit duidelijk in beeld komt, zonder dat personen direct identificeerbaar in beeld komen. Wilt u dat wij een foto van de website of van Facebook verwijderen, neem dan contact met ons op via info@hoge-hexel.nl, dan verwijderen wij deze foto’s.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Plaatselijk Belang Hoge Hexel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens van leden worden in de ledenadministratie bewaard totdat leden zich uitschrijven. Na uitschrijving worden deze gegevens nog een jaar bewaard. Gegevens van deelnemers van activiteiten worden drie jaar bewaard, zodat we deze deelnemers in opvolgende jaren opnieuw persoonlijk kunnen uitnodigen.

Foto’s die we maken bij activiteiten, worden niet actief verwijderd van de website of van Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Plaatselijk Belang Hoge Hexel. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hoge-hexel.nl.