Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoge Hexel

Kaart wordt geladen...

Hierbij worden leden uitgenodigd voor de ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel e.o. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 12 maart om 20.15 in ’t Kulturhus aan de Nieuwe Schoolweg. Vanaf 20.00 staat de koffie klaar.

Datum/Tijd
Datum - 12-03-2020
20:00 - 21:30

Locatie
Kulturhus Hoge Hexel


Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Verslag van de Ledenvergadering over 2018 (d.d. 14-03-2019)
  1. Download hier de notulen van de Ledenvergadering over 2018
 6. Jaarverslag van het secretariaat
 7. Jaarverslag van de penningmeester
  1. Download hier het concept financieel verslag 2019
 8. Verslag van de kascommissie
  1. Vaststellen nieuwe kascommissie.
 9. Voorstel om de contributie per huishouden te heffen (vast bedrag van € 10,-) in plaats van een bedrag op basis van het aantal leden binnen dat huishouden.
 10. Bestuursverkiezing
  1. Nieuw bestuurslid is:
   1. Dhr. Vincent Lutje Wooldrik, Piksenweg 13, Hoge Hexel
  2. Aftredend en herkiesbaar (voor één jaar) is:
   1. Dhr. Emiel Schoot Uiterkamp, Kleen Esch 2, Hoge Hexel
 11. Rondvraag
 12. Sluiting/ Pauze

Themadeel: Erfcoaches gemeente Wierden

Met het project ‘toekomstgerichte erven’ heeft de provincie Overijssel de ambitie om erfeigenaren in het landelijk gebied in staat te stellen en te stimuleren hun erf in één keer structureel te verduurzamen en te
verbeteren. Dit project richt zich op het begeleiden van erfeigenaren door de inzet van erfcoaches.

In de gemeente Wierden werken Agnes Mentink en Angela Pigge als erfcoach. Beiden zijn opgegroeid op het platteland en kennen de lokale regelgeving en mogelijkheden goed. De erfcoaches kunnen met mensen
meedenken over de toekomst van het erf. Zij kijken naar alle aspecten, zowel ruimtelijk als sociaal. In het tweede deel van onze ledenvergadering, zullen zij zich voorstellen en verder toelichten wat ze voor u
kunnen betekenen.

Namens het bestuur van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel e.o.