Stukken Algemene Ledenvergadering 23 maart 2023

Hier kunt u de stukken downloaden die worden besproken in de Algemene Ledenvergadering op 23 maart aanstaande.

AGENDA

Opening en vaststellen van de agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen ALV 2022 (over 2021), d.d. 16 juni 2022
Secretarieel verslag over 2022
Jaarverslag van de penningmeester:
* balans
* winst- en verliesrekening
Kascommissie
Bestuur
Rondvraag
Sluiting

Het themadeel door Wijkagent Yusuf Yazga komt helaas te vervallen

Vrijwilligersborrel met een hapje en een drankje