Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoge Hexel

Kaart wordt geladen...

Hierbij worden leden uitgenodigd voor de ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel e.o. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 22 maart om 20.15 in ’t Kulturhus aan de Nieuwe Schoolweg. Vanaf 20.00 staat de koffie klaar.

Datum/Tijd
Datum - 22-03-2018
20:00 - 22:00

Locatie
Kulturhus Hoge Hexel


Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Verslag van de Ledenvergadering over 2016 (d.d. 09-03-2017)
  1. Download hier de Notulen Ledenvergadering over 2016
 6. Jaarverslag van het secretariaat
  1. Download hier het Secretarieel verslag over 2017
 7. Jaarverslag van de penningmeester
  1. Download hier het Concept Financieel Verslag over 2017
 8. Verslag van de kascommissie
  1. Vaststellen nieuwe kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en herkiesbaar is: Dhr. Ab Karman, Bekkenhaarsweg 19B, Hoge Hexel
 10. Rondvraag
 11. Sluiting/ Pauze

Themadeel: Dorpsplan 2.0 – Verder kijken

In 2010 hebben we gewerkt aan het opstellen van het Dorpsplan Hoge Hexel. In de periode vanaf 2010 is er gewerkt aan de uitvoering van dat plan. Het Dorpsplan Hoge Hexel was een plan, opgesteld dóór en vóór de bevolking van Hoge Hexel. We zijn inmiddels een aantal jaren verder en willen terugkijken naar wat er inmiddels gerealiseerd is, wat niet gerealiseerd is en wat er niet gerealiseerd kon worden.

We willen daarmee een aftrap geven voor het Dorpsplan 2.0. Wat vindt Hoge Hexel nu belangrijk? Waar staan we voor? Wat willen we de komende jaren bereiken als dorp? Zijn er punten uit het vorige Dorpsplan die alsnog gerealiseerd moeten worden en/of zijn er nieuwe ideeën die destijds niet benoemd zijn? We willen hier samen met u over nadenken. Deze input vormt dan het startpunt voor het Dorpsplan 2.0.

Namens het bestuur van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel e.o.